ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2017r.  

Informacji szczegółowych udziela: Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Ekonomicznego PWSZ w Suwałkach, tel. (87) 562 84 28

Dokumenty należy składać na Wydziale Humanistyczno- Ekonomicznym, ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, p. 207 (II piętro)

 

Cel studiów
Proponowany kierunek studiów podyplomowych przeznaczony jest dla osób posiadających ukończone studia wyższe I lub II stopnia. Podstawowym celem studiów jest nabycie przez uczestników teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami (potwierdzone uzyskaniem dyplomu) oraz przygotowanie uczestników Studiów do pracy w zawodzie m.in. zarządcy nieruchomości. Zarządzanie nieruchomościami łączy szereg działań interdyscyplinarnych, co stwarza zapotrzebowanie rynku na usługi profesjonalnego zarządcy. Podczas studiów Słuchacze uzyskują wiedzę z zakresu analizy stanu technicznego i kondycji finansowej nieruchomości. Studia wzbogacają również wiedzę odnoszącą się do zagadnień prawnych i budowlanych.

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych po ukończeniu studiów zdobywa umiejętności umożliwiające sprawne rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania nieruchomościami. Nabywa również wiedzę, która umożliwi mu w przyszłości pracę w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem w zakresie zarządzania nieruchomościami, a także do prowadzenia własnej działalności w tym zakresie. Zdobyta na studiach wiedza określa pewne standardy, które pozwalają lepiej zarządzać powierzonymi nieruchomościami oraz wpływa na wyeliminowanie pewnych zagrożeń związanych z tym segmentem rynku.

Informacje dodatkowe
Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami organizowane są przez Wydział Humanistyczno- Ekonomiczny przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Studia realizowane będą w trybie niestacjonarnym, w ramach dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela).
Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w formie: wykładów oraz ćwiczeń, w ramach których prowadzone będą zajęcia praktyczne a także seminariów.

Zakres tematyczny studiów podyplomowych
- podstawy wiedzy z zakresu prawa
- podstawy wiedzy ekonomicznej
- podstawy wiedzy technicznej
- zarządca nieruchomości
- zarządzanie nieruchomościami
- umiejętności interdyscyplinarne
- seminarium dyplomowe i egzamin

Procedura rekrutacji słuchaczy
Zakwalifikowanie na studia uwarunkowane jest:
- złożeniem kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich bądź inżynierskich,
- zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia,

Czas trwania studiów
Studia trwają dwa semestry  

Sposób i kryteria oceniania
- zaliczenie z oceną, zgodnie z wymaganiami określonymi przez wykładowcę w sylabusie przedmiotu

Podstawa ukończenia studiów
- zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych ramowym planem studiów,
- przedstawienie i obrona pracy dyplomowej.

Odpłatność za studia
-
I semestr – 1500 zł
- II semestr – 1500 zł
Razem: 3 000 zł
Opłata wpisowa – 100 zł