Zapomoga – niezbędne informacje.

Student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o przyznanie zapomogi. Świadczenie to jest jednorazowe, wypłacane maksymalnie dwa razy w ciągu roku akademickiego.

O przyznanie zapomogi może ubiegać się student, który z powodu zdarzeń losowych jest narażony na doraźne wydatki wynikające z:

  1. nieszczęśliwego wypadku,
  2. poważnej choroby studenta lub członka jego rodziny, wymagającej zakupu kosztownych leków,
  3. urodzenia dziecka,
  4. śmierci członka rodziny prowadzącego wspólnie gospodarstwo domowe,
  5. klęski żywiołowej,
  6. kradzieży,
  7. innych ważnych okoliczności losowych przy spełnieniu jednej z wymienionych przesłanek:
  • jest całkowita sierotą,
  • samotnie wychowuje dziecko,
  • znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji.