Zaproszenie do składania ofert cenowych

Zapraszamy do składania ofert cenowych na:
- wykładowców kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych 
- kierowników kursów
- dostawę materiałów dydaktycznych 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP PWSZ Suwałki pod adresem http://pwsz.suwalki.pl/web/bip/ogloszenia

 


 

Zapytanie ofertowe nr 2/2016/POWER - specjalista ds. zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności jest wyłonienie specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju nr POWR.05.04.00-00-0013/15-00, w zakresie wykonywania zadań i czynności formalno-prawnych przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w ramach realizowanego projektu.

Zapytanie ofertowe: Specjalista ds zamówień publicznych (link)

Formularz oferty: Specjalista ds zamówień publicznych (link)

 

 

 


Zapytanie ofertowe nr 1/2016/POWER - specjalista ds. rekrutacji i monitoringu

Przedmiotem zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności jest wyłonienie specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu w ramach projektu Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju nr POWR.05.04.00-00-0013/15-00, w zakresie przeprowadzenia procesu rekrutacji 800 Uczestników kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych realizowanych w ramach projektu oraz działań monitoringu w ramach projektu.

Zapytanie ofertowe: specjalista ds. rekrutacji i monitoringu (link)

Formularz oferty: specjalista ds. rekrutacji i monitoringu (link)

 

 


 

Rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach powinny dokonać zgłoszenia poprzez nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami oraz oświadczenia.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce do pobrania.

Aplikacje zgłoszeniowe można nadsyłać na adres e-mail: e.szymborska@pwsz.suwalki.pl oraz pocztą na adres : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, ul. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

 

Rekrutacja trwa od: 27.06.2016-27.07.2016

 

Uczestnikami projektu mogą być pielegniarki/pielegniarze oraz położne/położni, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie oraz spełniają dodatkowe kryteria wynikające z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.).

 

Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej

1) do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, położna która:

- posiada prawo wykonywania zawodu

- została dopuszczona do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego

2) do kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka, położna która:

- posiada prawo wykonywania zawodu

- posiada co najmniej 6 miesięczny staż pracy w zawodzie

- została dopuszczona do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego

 

Rekrutacja prowadzona jest na terenie województw: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim i pomorskim.

 

W poszczególnym województwach będą realizowane po 2 edycje każdego z kursów, jedna edycja kursu przewiduje 20 miejsc dla uczestników.

W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób niż przewidywana liczba miejsc, informujemy, iż zostanie przeprowadzony test kwalifikacyjny, którego wyniki będą decydowały o zakwalifikowaniu na listę uczestników.