WYTYCZNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI

 

Techniczne:

 1. Wersja elektroniczna materiału powinna być przygotowana w następujący sposób:
 • tekst – w edytorze tekstu Microsoft Office Word dla Windows,
 • rysunki – najlepiej w formie wektorowej w programach Word, Excel, Corel, Photoshop lub inne, ewentualnie oryginalne rysunki dobrej jakości, które nadają się do skanowania,
 • zdjęcia – najlepiej oryginalne lub zapis z aparatu cyfrowego (jak największa rozdzielczość), ewentualnie skany
  z rozdzielczością minimum 300 dpi.
 1. Dostarczona wersja elektroniczna pracy powinna być wiernym odzwierciedleniem wydruku (z uwzględnieniem poprawek).
 2. Wydruk komputerowy powinien być wykonany jednostronnie na papierze formatu A4 (21 x 29,7 cm), margines lewy 3 cm, pozostałe 2,5 cm, interlinia 1,5 wiersza, czcionka 12 pkt. Times New Roman, numeracja stron.
 3. Zawartość pracy (wg kolejności): strona tytułowa, strona redakcyjna, spis treści, wykaz skrótów i oznaczeń, przedmowa, wstęp/wprowadzenia, tekst główny z przypisami, literatura, streszczenie w języku polskim i angielskim
  (w przypadku publikacji prac naukowych).
 4. Wzory i oznaczenia powinny być pisane zgodnie z obowiązującą norma matematyczną.
 5. W zapisie ułamków dziesiętnych stosuje się przecinek, nie kropkę np. 3,25 (wyjątek – prace w języku angielskim).
 6. Wymagany jest dziesiętny podział tekstu, rysunków, wzorów i tablic, np. oznaczenie wzoru składa się z numeru rozdziału pierwszego stopnia i kolejnego numeru wzoru w rozdziale. Numery wzorów należy wpisywać po prawej stronie w nawiasach okrągłych. Wskazane jest, aby każdy rysunek miał podpis i źródło pod rysunkiem, a tablica tytuł przed tablicą, źródło pod tablicą. Informacji o źródle nie podawać jedynie wtedy, gdy wszystkie tablice/rysunki pochodzą od autora dzieła i wynika to wyraźnie z tekstu.
 7. Rysunki i tablice można umieszczać w tekście podstawowym, blisko miejsca powołania na nie lub na osobnych stronach w kolejności numeracji, z zaznaczeniem w tekście miejsca ich występowania. Wielkość rysunku nie może przekraczać powierzchni typowej strony publikacji w formacie B5 tj. 13 x 19,2 cm. Rysunki muszą być czytelne
  i wyraźne – czytelność powinna być uzyskana poprzez zróżnicowanie grubości linii, bez stosowania kolorów czy odcieni szarości (należy pamiętać, że druk będzie czarno-biały). Słupki na wykresach można wypełniać skontrastowanymi tłami lub różnymi efektami wypełnienia (desenie), a krzywe zamieniać na linie różnego typu
  i kształtu (ciągła, przerywana, cienka, gruba). Na wykresach, rysunkach i schematach opis tekstowy należy upraszczać do niezbędnego minimum. Najlepiej zastępować go oznaczeniami (np. 1, 2,3 ... lub a, b, c ...), a wszelkie objaśnienia umieszczać w podpisie lub legendzie pod rysunkiem. Na końcu podpisów do rysunków i tabel nie stawiamy kropek! Pliki ściągnięte z Internetu nie będą drukowane ze względu na zbyt małą rozdzielczość (minimum to 300 dpi).
 8. Przypisy należy wstawiać za pomocą opcji ‘wstaw przypis' i kolejno numerować, umieszczając je na dole strony pod kreską.
 9. W przypadku pracy zbiorowej należy zachować jednolity podział tekstu, jednolita numerację rysunków, wzorów i tablic oraz jednolitą skalę rysunków.
 10. W przypadku prac naukowych:
 • praca zbiorowa – nagłówek każdego artykułu powinien zawierać tytuł, imię i nazwisko autora oraz nazwę reprezentowanej przez niego instytucji; po tytule należy zamieścić krótkie streszczenie (do 15 wierszy maszynopisu);
 • artykuł – poprzedzony wstępem i zakończony wnioskami (lub podsumowaniem), powinien być podzielony na logiczne, kolejno ponumerowane rozdziały (zaopatrzone w tytuły); we wstępie powinno być zwięzłe wprowadzenie w zagadnienie, a w podsumowaniu zasadnicze wnioski wynikające z pracy;
 • do pracy należy dodatkowo dołączyć streszczenie pracy w języku angielskim (nie przekraczające 30 wierszy, na końcu pracy).
 1. Pozycje cytowanej literatury, oznaczone w tekście cyframi arabskimi podanymi w nawiasach kwadratowych, należy sporządzić na osobnej stronie w układzie alfabetycznym lub w kolejności cytowania. Pozycje bibliograficzne powinny zawierać:
 • w przypadku książek – nazwisko autora (autorów), pierwsze litery imion, pełny tytuł pracy oraz nazwę wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania,
 • w przypadku czasopism – nazwisko autora (autorów), pierwsze litery imion, tytuł artykułu, nazwę czasopisma, numer tomu, rok wydania, numer bieżący, ewentualnie numery stron.
 1. Autorzy samodzielnie wykonujący skład swoich książek (już po recenzji) powinni wiedzieć, iż kolumna drukarska (obszar zadrukowania strony) w formacie B5 ma rozmiar 13 cm szerokości i 19,8 cm wysokości (wraz z paginą). Umiejscowienie kolumny B5 na kartce formatu A4 nie ma znaczenia.

 

Merytoryczne:

 1. Wymagane jest dostarczenie zgody właściciela praw autorskich na wykorzystanie tekstu, ilustracji lub tablic dosłownie zaczerpniętych z innych publikacji.

 

_____________________________________________________________________________________________________

ARKUSZ AUTORSKI: 40 000 znaków graficznych, czyli około 20 stron maszynopisu (lub 3 000 m2 rysunków), ARKUSZ WYDAWNICZY: arkusz autorski + wszystkie informacje niebędące twórczością autora, ARKUSZ DRUKARSKI: 16 stron druku bez względu na ich zadrukowanie.

Pliki do pobrania: