Pomagali skazanym

Wyjątkowe warsztaty dla osób osadzonych w suwalskim Areszcie Śledczym prowadzili studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Wszystko w ramach akcji „Studenckie Punkty Interwencyjne", która trwa od grudnia 2016 roku. W czasie warsztatów osadzeni - zagrożeni bezdomnością uczyli się diagnozować problem, sporządzali plan wychodzenia z bezdomności oraz zapoznali się z wykazem placówek udzielających wsparcia osobom opuszczającym zakłady karne. Zajęcia miały także na celu aktywizację społeczną osadzonych oraz edukację w zakresie podejmowania działań zmierzających do usamodzielnienia się po upuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Skazani znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji po wyjściu na wolność, to osoby pozbawione wsparcia rodziny i bezdomni. Brak mieszkania jest podstawowym czynnikiem utrudniającym, a często uniemożliwiającym, readaptację do życia na wolności i może przyczyniać się do pogłębienia patologii. Bezdomność nierzadko skutkuje powrotem do kryminogennego środowiska i w efekcie do zakładu karnego. Kwestia mieszkaniowa jest postrzegana przez samych osadzonych jako jedna z najważniejszych, obok trudności na rynku pracy, bariera dla pomyślnego przebiegu procesu readaptacji.

Inicjatorem projektu „Studenckie Punkty Interwencyjne" jest Komenda Miejska Policji w Suwałkach. W działania, oprócz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Aresztu Śledczego włączyła się też  m. in. Straż Miejska, Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa", Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

źródło: por. Małgorzata Błażewicz, Areszt Śledczy w Suwałkach