Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika
w Suwałkach

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. Podstawą regulaminu Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach są następujące akty prawne: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.  o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539), Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.(Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) oraz Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach (zał. do uchwały nr27 Senatu PWSZ w Suwałkach z dnia 20 września 2011 r.)
   
 2. Biblioteka PWSZ w Suwałkach, zwana dalej Biblioteką, stanowi podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Pełni zadania dydaktyczne i usługowe.
   
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na zasadach określonych w niniejszym regulaminie:
 1. na miejscu poprzez czytelnię – wszystkim zainteresowanym;
 2. na zewnątrz poprzez wypożyczalnię – osobom określonym w rozdziale III, ust. 1 Regulaminu.
 1. Korzystanie ze zbiorów  biblioteki  jest bezpłatne, za wyjątkiem kosztów związanych z:
 1. skanowaniem i  wydrukiem  komputerowym;
 2. regulacją opłat związanych z niedotrzymaniem terminu zwrotu, zagubieniem lub zniszczeniem wypożyczonych zbiorów bibliotecznych;
 3. świadczeniem usług  informacyjnych,  realizowanych  przez inne biblioteki, na zamówienie studentów i pracowników PWSZ w Suwałkach;
 4. realizacją wypożyczeń międzybibliotecznych.
 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 4, reguluje  załącznik do Regulaminu.
   
 2. Podstawowe zadania biblioteczne oraz obsługa czytelników realizowane są za pomocą komputerowego Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego SOWA2/MARC21.
   
 3. Studenci pierwszego roku studiów mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach z przysposobienia bibliotecznego.
   
 4. Dane osobowe użytkowników gromadzone w Bibliotece podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
   
 5. Zakres gromadzonych w Bibliotece danych osobowych określa Statut PWSZ w Suwałkach.
   
 6. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji swoich danych osobowych, w tym wymaganych danych kontaktowych.

Suwałki, 10-01-2013 r.