Katalog on-line naszej Biblioteki pracuje w systemie SOWA2/MARC21. Zawiera opisy bibliograficzne wszystkich rodzajów dokumentów zgromadzonych w bibliotece tj.:

  • wydawnictw zwartych;
  • czasopism;
  • zbiorów specjalnych: map, norm, wydawnictw multimedialnych i elektronicznych.


W celu uzyskania pełnej informacji o zbiorach  należy przeszukiwać oba rodzaje katalogów.  

Katalog on-line dostępny jest z każdego komputera podłączonego do Internetu i pozwala na :

  • przeglądanie zasobów biblioteki;
  • wyszukiwanie wieloaspektowe poprzez:


tytuł –  wyraz lub wyrażenie stanowiące nazwę własną dokumentu;

nazwisko i imię – autora, redaktora, ilustratora, tłumacza;

hasło korporatywne – nazwa instytucji sprawczej, inicjującej lub zlecającej publikację dokumentu, odpowiedzialnej za jego opracowanie; zazwyczaj umieszczona u góry strony tytułowej wydawnictwa np. Biebrzański Park Narodowy, Uniwersytet Gdański;

hasło przedmiotowe – wyrażenie zawartości treściowej dokumentu lub określenie jego formy w postaci tematu, który najczęściej uzupełniony jest odpowiednimi określnikami np. wpisując hasło „finanse – Polska – od 1989r." , system pokaże nam dokumenty o finansach polskich od roku 1989;

nazwa imprezy – nazwa krótkotrwałego okolicznościowego zgromadzenia np. kongresu, sympozjum, zjazdu, konferencji, festiwalu, np. Naukowa Konferencja Pszczelarska;

symbol UKD – symbol klasyfikacji stosowany w Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD), najpowszechniejszej klasyfikacji biblioteczno – bibliograficzno - dokumentacyjnej, będący umownym znakiem cyfrowym zastępującym określone pojęcie z języka naturalnego np. wpisując symbol 65.01(075.8) system wyświetli nam podręczniki dla szkół wyższych z teorii i praktyki organizacji i zarządzania;

tytuł ujednolicony – tytuł dokumentu używany w najbardziej znanej formie, wybrany do grupowania opisów bibliograficznych różnych wydań tego samego tekstu opublikowanego pod różnymi tytułami;

tytuł serii – tytuł ciągu publikacji połączonych w całość wydawniczą wspólnym tytułem lub znakiem graficznym np. jednolitą szatą graficzną;

wydawca – instytucja wydawnicza, osoba lub grupa osób przygotowujących dokument do opublikowania; termin oznacza też nakładcę tj. osobę czy instytucję finansującą publikację;

numer ISBN – Międzynarodowy Standardowy Numer Książki (ang. International Standard Book Number), który jest niepowtarzalnym dziesięciocyfrowym lub trzynastocyfrowym identyfikatorem każdej edycji książki;

słowa w wybranych indeksach – wyszukiwanie poprzez dowolne słowo w wybranych indeksach np. tylko w tytule lub tylko w haśle przedmiotowym;
 
słowa w dowolnym indeksie - wyszukiwanie poprzez dowolne słowo we wszystkich indeksach tzn. w tytule, nazwisku, haśle przedmiotowym i innych;

  • zarezerwowanie książek / rezygnację z rezerwacji;
  • zamówienie książek obecnie wypożyczonych / rezygnację z zamówień;
  • sprawdzenie stanu konta czytelnika (czyli aktualnych wypożyczeń, rezerwacji, zamówień oraz terminów zwrotów wypożyczonych pozycji);
  • dokonywania prolongaty online poprze własne konto czytelnicze;
  • dokonanie zestawienia bibliograficznego w programie MS Word.