Stypendium socjalne - niezbędne informacje

  1. Przysługuje od pierwszego roku studiów.
  2. Dochód uprawniający do jego przyznania zostanie podany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na początku roku akademickiego. W roku 2015/2016 wynosił 750,00 zł na osobę w rodzinie.
  3. Studentowi, który zdecydował się na tymczasowe zamieszkanie w domu studenckim lub wynajmuje mieszkanie/ pokój, co musi być potwierdzone umową wynajmu, stypendium może być zwiększone.
  4. Do otrzymania stypendium socjalnego niezbędne jest złożenie wszystkich dokumentów w podanym terminie (zakładka - załączniki do regulaminu).
  5. Stypendium socjalne wypłacane jest niezależnie od stypendium Rektora za najlepsze wyniki w nauce. Pamiętać jednakże należy, że student może pobierać stypendium socjalne tylko na jednej uczelni i na jednym kierunku.