Stypendium Rektora dla najlepszych studentów - niezbędne informacje

  1. Osoby przyjęte na studia licencjackie lub inżynierskie mogą ubiegać się o przyznanie tegoż świadczenia dopiero po zaliczeniu I roku studiów. Natomiast studenci, którzy kontynuują naukę bezpośrednio po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, wykazują średnią uzyskaną w poprzednim roku akademickim.
  2. Warunkiem otrzymania stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest uzyskanie w poprzednim roku akademickim wysokiej średniej ocen. Z uwagi na to, że stypendium może otrzymać nie więcej niż 10 % studentów na danym kierunku, aby zwiększyć swoje szanse należy wykazać się dodatkową aktywnością (publikować swojej referaty, organizować konferencje, udzielać się w kołach naukowych lub też być wybitnym sportowcem).
  3. Do otrzymania stypendium socjalnego niezbędne jest złożenie wszystkich dokumentów w podanym terminie
    (zakładka - załączniki do regulaminu)
  4. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów wypłacane jest niezależnie od stypendium socjalnego.