Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach od październiku 2008 roku kształci pielęgniarki ze średnim wykształceniem na studiach licencjackich (pomostowych) na kierunku pielęgniarstwo. Uczelnia otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na studia pomostowe w ramach projektu ,,Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.

Celem Projektu jest:

 • uzupełnienie kwalifikacji zawodowych do poziomu licencjata pielęgniarstwa,  
 • zwiększenie motywacji pielęgniarek do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kariery zawodowej,
 • podniesienie poziomu samooceny, poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie umożliwiającym ich uznanie w krajach UE,
 • zwiększenie prestiżu zawodowego i społecznego pielęgniarek,
 • zwiększenie jakości opieki pielęgniarskiej świadczonej na rzecz społeczeństwa,
 • podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu medycznego,
 • podniesienie jakości pracy w jednostkach służby zdrowia,
 • promocja studiów pomostowych wśród pielęgniarek.


Grupami docelowymi projektu są pielęgniarki posiadające świadectwo dojrzałości ukończenia szkoły średniej lub policealnej będące absolwentami:

 • pięcioletnich liceów medycznych,
 • dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
 • dwu i pół-letnich oraz trzyletnich medycznych szkół zawodowych, zakwalifikowane do odbywania studiów pomostowych,


Jednostką realizującą  projekt jest  beneficjent / projektodawca - Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych

Na stronach internetowych dostępne są informacje o projekcie:

Zamknięcie realizacji projektu  ustalono na czerwiec 2015 roku. W związku z realizacją programu w roku akademickim 2013/2014 PWSZ w Suwałkach zaprasza zainteresowane pielęgniarki do uczestniczenia w projekcie oraz do uzupełniania kwalifikacji zawodowych na studiach pomostowych, które zapewnia rozwój kariery zawodowej w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Wszelkich informacji o programie oraz o rekrutacji na studia pomostowe można uzyskać w Instytucie Ochrony Zdrowia PWSZ w Suwałkach ul. Noniewicza 10; tel; 87 562 83 90; e-mail: ioz[at]pwsz.suwalki.pl

materiały promocyjne projektu są dostępne na stronie:

http://www.studiapomostowe.mz.gov.pl