Samorząd Studencki jest gronem studentów wybranych spośród całej "braci" aby reprezentować interesy wszystkich studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Poprzez swoje organy prowadzimy szeroką działalność w zakresie spraw studenckich, opiniowaniu projektów decyzji organów Uczelni w sprawach dotyczących studentów, decydowaniu w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych na cele studenckie, uczestniczymy w pracach organów kolegialnych Uczelni, a także prowadzimy działalność skupioną przede wszystkim na organizowaniu życia studenckiego, dbaniu o rozwój kultury i turystyki wśród studentów oraz wspieraniu studenckiego ruchu naukowego
 
W roku akademickim 2016/2017 Samorząd Studencki PWSZ w Suwałkach liczy 15 członków Zgromadzenia Ogólnego Samorządu Studenckiego. Na czele Samorządu Studentów stoi Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego - Żaneta Kalinowska (studentka III-go roku Pielęgniarstwa). Reprezentuje ona wszystkich studentów PWSZ oraz kreuje i prowadzi politykę całego Samorządu, reprezentując go również przed podmiotami spoza Uczelni.

Prace Przewodniczącej wspierają Wiceprzewodniczący - Przemysław Słabiński, a także Sekretarz - Monika Jankowska. Na opiekuna Samorządu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na uczelni wybrano Panią dr Agatę Wądołowską. Opiekę nad Zgromadzeniem sprawuje dr Edyta Kimera, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki PWSZ w Suwałkach.
 
Zapraszamy wszystkich studentów PWSZ w Suwałkach do współpracy.