PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE


Termin rozpoczęcia studiów: 01.10.2016 rok

Informacji szczegółowych udziela:
Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Ekonomicznego PWSZ w Suwałkach, tel. (87) 5628428
oraz Kierownik studiów podyplomowych dr Anna Pogorzelska, tel. 600 216 930.

Dokumenty należy składać do 30 września 2016r. w:
Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym, 
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, p. 207 (II piętro)

Adresaci studiów

Adresatami  studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego są absolwenci studiów posiadający tytuł magistra, licencjata lub inżyniera merytorycznie przygotowania do nauczania określonego przedmiotu. Oferta jest kierowana głównie do kandydatów, którzy pracują bądź chcę pracować w charakterze nauczyciela, nauczyciela zawodu lub do tych, którzy po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych chcą podjąć pracę w wybranej placówce/ instytucji edukacyjnej.

Cel studiów

Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji pedagogicznych, w tym:

 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę dotycząca kategorii pojęciowych umożliwiających zrozumienie społecznego sensu edukacji i jej roli w procesie przemian społecznych,
 • ukierunkowanie i wzbogacenie percepcji zdarzeń dydaktycznych i wychowawczych, kształtowania umiejętności ich interpretowania, analizowania, ceniania,
 • wyposażenie słuchaczy w umiejętność planowania i organizowania procesu dydaktyczno- wychowawczego oraz własnego rozwoju zawodowego,
 • kształtowanie szeroko rozumianych umiejętności dydaktycznych, wychowawczych, w tym stosowania zasad efektywnej komunikacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów,
 • kształtowanie umiejętności metodycznych, w tym aktywizowania uczniów w procesie nauczania- uczenia się,
 • ćwiczenie elementów warsztatu pedagogicznego.

Sylwetka absolwenta

Słuchacze podyplomowych studiów w zakresie przygotowania pedagogicznego uzyskują dyplom ukończenia studiów podyplomowych. Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 roku w sprawie standardów kształcenia pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci uzyskują niezbędne kwalifikacje pedagogiczne do pracy  w placówkach  edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych oraz instytucjach oświatowych.

 

Po zakończeniu kształcenia absolwent będzie

 • posiadać wiedzę psychologiczno-pedagogiczną pozwalająca na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania – uczenia się,
 • posiadać wiedzę z zakresu dydaktyki i dydaktyk szczegółowych, popartą doświadczeniem nabytym w trakcie praktyk pedagogicznych,
 • posiadać umiejętności komunikacji interpersonalnej pozwalającej na skuteczną realizację zadań edukacyjnych w relacjach z uczniami,
 • posiadać umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego,
 • posiadać umiejętność wykorzystania nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, przetwarzania i selekcjonowania informacji , w tym korzystania z nowoczesnych środków technologii informacyjnej,
 • charakteryzować się wrażliwością etyczną, otwartością, empatią, refleksyjnością.

Informacje dodatkowe

Studia Podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego organizowane są przez Wydział  Humanistyczno-Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Studia realizowane będą w trybie niestacjonarnym, w ramach dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą  w formie: wykładów, ćwiczeń, zajęć warsztatowych, seminariów.

Procedura rekrutacji słuchaczy

Zakwalifikowanie na studia uwarunkowane jest:

 • złożeniem kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,  oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich bądź inżynierskich,
 • zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia.

Czas trwania studiów

Studia trwają trzy semestry (tj.  290 godzin dydaktycznych + 150 godz. praktyka pedagogiczna). Razem: 440 godzin.

Sposób i kryteria oceniania

 • zaliczenie z oceną, zgodnie z wymaganiami określonymi przez wykładowcę w sylabusie przedmiotu,
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki pedagogicznej.

Podstawa ukończenia studiów

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych ramowym planem studiów ,
 • przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu praktyki pedagogicznej (150 godz.),
 • przedstawienie i obrona pracy dyplomowej.

 

Odpłatność za studia.

- I semestr – 1400 zł

- II semestr – 1400 zł.

- III semestr – 1400 zł

Razem: 4200 zł

Opłata wpisowa – 100 zł.