Przeniesienie – najważniejsze informacje

  1. Student Uczelni może za zgodą dyrektora instytutu:
  • Przenieść się ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne.
  • Przenieść się ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne w ciągu pierwszego miesiąca od dani rozpoczęcia semestru.
  • Zmienić kierunek studiów w Uczelni – zmiany można dokonać jedynie w pierwszym miesiącu zajęć w danym semestrze na pierwszym roku studiów.
  • Studiować za granicą w ramach programów międzynarodowych i uzyskać zaliczenie tego okresu studiów na Uczelni.
  1. Student może przenieść się z innej uczelni – w tym także zagranicznej, za zgodą dyrektora instytutu, jeżeli wypełnił obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni z której się przenosi. Może tego dokonać jedynie w pierwszych dwóch tygodniach zajęć w danym semestrze.
  2. Dyrektor instytutu podejmuje decyzję o warunkach rejestracji przenoszącego się studenta na określony kierunek studiów, ustala liczbę semestrów, które można zaliczyć oraz terminy uzupełnienia różnic programowych.
  3. Student przyjęty z innej uczelni otrzymuje nową legitymację oraz nowy indeks. Indeks uczelni, z której student się przenosi, pozostaje w jego aktach do końca studiów.