PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA NAUCZYCIELI

Informacja

 

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2017r.  

 

Informacji szczegółowych udziela: Dziekanat Wydziału Humanistyczno- Ekonomicznego PWSZ w Suwałkach, tel. (87) 562 84 28

Dokumenty należy składać na Wydziale Humanistyczno- Ekonomicznym, ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, p. 207 (II piętro)

 

Cel studiów

Proponowany kierunek studiów podyplomowych przeznaczony jest dla osób posiadających ukończone studia wyższe I lub II stopnia. Głównym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości". Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci zdobędą kwalifikacje do pracy nauczyciela „Podstaw przedsiębiorczości" w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Studia mają na celu podniesienie jakości szkolnictwa, w tym zawodowego oraz wzrost kwalifikacji i kompetencji praktycznych nauczycieli.  

 

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe są skierowane do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu chcących zdobyć nowe kwalifikacje w obszarze nauczania przedsiębiorczości. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Niniejsze studia skierowane są do nauczycieli, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje, upoważniające do prowadzenia w szkole drugiego, nowego przedmiotu, zgodnie z wymogami reformy edukacji.

W związku z powyższym, studia podyplomowe są skierowane do:

·         aktywnych zawodowo nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy chcą rozpocząć nauczanie przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości",

·         aktywnych zawodowo nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości" i chcą poszerzyć swoja wiedzę na temat przedsiębiorczości w wymiarze gospodarczym, społecznym i indywidualnym oraz są zainteresowani ekonomią, zarządzaniem oraz znaczeniem transformacji gospodarczej Polski, która nastąpiła po 1989 r.,

·         biernych zawodowo osób z uprawnieniami nauczyciela, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje umożliwiające powrót do zawodu nauczyciela lub rozpoczęcie pracy w szkołach ponadgimnazjalnych w charakterze nauczyciela „Podstaw przedsiębiorczości" jako drugiego przedmiotu,

·         instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

Informacje dodatkowe

Studia Podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli organizowane są przez Wydział Humanistyczno- Ekonomiczny przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Studia realizowane będą w trybie niestacjonarnym, w ramach dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w formie: wykładów oraz ćwiczeń, w ramach których prowadzone będą zajęcia praktyczne a także seminariów.

 

Zakres tematyczny studiów podyplomowych

- przedsiębiorstwo i jego otoczenie,

- podstawy przedsiębiorczości,

- przygotowanie do wejścia na rynek pracy,

- podstawy prawa pracy i prawa gospodarczego,

- komunikacja interpersonalna,

- podatkowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw,

- finansowe aspekty działalności przedsiębiorstw,

- funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynkach finansowych,

- metodyczne aspekty nauczania przedsiębiorczości,

- praktyka zawodowa

- seminarium dyplomowe i egzamin

 

Procedura rekrutacji słuchaczy

Zakwalifikowanie na studia uwarunkowane jest:

- złożeniem kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich bądź inżynierskich,

- zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia,

 

Czas trwania studiów

Studia trwają trzy semestry  

 

Sposób i kryteria oceniania

- zaliczenie z oceną, zgodnie z wymaganiami określonymi przez wykładowcę w sylabusie przedmiotu

 

Podstawa ukończenia studiów

- zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych ramowym planem studiów,

- przedstawienie i obrona pracy dyplomowej.

 

Odpłatność za studia

- I semestr – 1400 zł

- II semestr – 1400 zł

- III semestr – 1400 zł

Razem: 4 200 zł

Opłata wpisowa – 100 zł