PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Informacja

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r., zainteresowanych powiadomimy oddzielnym komunikatem

 

Informacji szczegółowych udziela:

Dziekanat Wydziału Humanistyczno- Ekonomicznego PWSZ w Suwałkach,

tel. (87) 562 84 28

Kierownik studiów podyplomowych: dr Stanisław Nowel, tel. 606  936  491

Dokumenty należy składać do 25 września 2017 r. na:
Wydziale Humanistyczno- Ekonomicznym, 
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, p. 207 (II piętro)

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (w tym licencjackich), w szczególności: pracowników oświaty, pomocy społecznej, służby zdrowia, więziennictwa, PCPR, policji, kuratorów sądowych, psychologów, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych oraz innych osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Program studiów spełnia wymogi określone w Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności   z problemem alkoholowym, opracowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szczegółowe informacje na stronie: http://www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=696&Itemid=258)

Ponadto program studiów uwzględnia Wytyczne Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 17 października 2014 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2015 na podstawie art. 8, pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

Cel studiów:

- zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w aspekcie psychospołecznym, terapeutycznym  i prawnym,

- przygotowanie do udzielania interdyscyplinarnej pomocy osobom doświadczającym przemocy dorosłym i dzieciom oraz  stosującym przemoc,

- przygotowanie słuchaczy do budowania strategii przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w lokalnym środowisku.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci zdobędą praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie:

- rozpoznawania zjawiska przemocy w rodzinie, psychologicznych uwarunkowań przemocy oraz psychospołecznych konsekwencji doświadczania przemocy,

- diagnozowania przemocy w rodzinie oraz uruchamiania działań interwencyjnych i pomocowych,

- określania sytuacji psychologicznej dorosłych osób doznających przemocy w rodzinie, dziecka będącego ofiarą przemocy, osób dorosłych stosujących przemoc oraz  specjalistycznej pomocy tym osobom,

- prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy i praktycznego wykorzystania instrumentów prawnych w obszarze pomocy rodzinie z problemem przemocy,

- posługiwania się procedurą Niebieskiej Karty  oraz  pracy w grupie roboczej i zespołach interdyscyplinarnych.

 

Po zakończeniu studiów absolwent będzie:

- posiadać znacznie większą wiedzę i umiejętności w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- posiadać większą  skuteczność pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, dorosłych i dzieci,

- posiadać większą skuteczność pomocy wobec sprawców przemocy,

- posiadać większą efektywność w zakresie lokalnych rozwiązań systemowych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Informacje dodatkowe

Studia Podyplomowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowane są przez Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Studia realizowane będą w trybie niestacjonarnym, w ramach dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela).

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w formie: wykładów i ćwiczeń oraz seminariów.

 

Procedura rekrutacji słuchaczy

Zakwalifikowanie na studia uwarunkowane jest:

- złożeniem kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich bądź inżynierskich,

- zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia.

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów, decyduje kolejność wpływu dokumentów.

 

Czas trwania studiów

Studia trwają trzy semestry od października 2017 roku

Studia podyplomowe obejmują 357 godzin.

 

Podstawa ukończenia studiów:

- obecność na zajęciach,

- pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń z ćwiczeń objętych planem studiów,

- zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej,

- przedstawienie i obrona pracy dyplomowej.

 

Odpłatność za studia

I semestr – 1100 zł

II semestr – 1100 zł

III semestr – 1100 zł

Razem: 3300 zł

Opłata wpisowa – 100 zł

 

Bloki tematyczne:

Moduł 1: Przemoc w rodzinie w aspekcie psychologiczno- społecznym:

 • definicja przemocy w rodzinie, podstawowe pojęcia,
 • wywiad i diagnoza rodziny z problemem przemocy, diagnozowanie problemów współistniejących z przemocą w rodzinie, rola stereotypów w diagnozowaniu przemocy w rodzinie,

· formy, charakterystyka, źródła, psychologiczne mechanizmy przemocy w rodzinie, czynniki wpływające na rozwój przemocy w rodzinie, w tym patologii społecznych: narkotyki, alkohol, inne uzależnienia,

·                    skutki, dynamika, społeczne i kulturowe postawy wobec przemocy domowej.

Moduł 2: Sytuacja psychologiczna ofiar i sprawców stosujących przemoc w rodzinie:

 • konsekwencje doświadczania przemocy w rodzinie , cykle, mechanizmy, syndromy, PTSD, syndrom sztokholmski, wtórna wiktymizacja,
 • przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
 • problemy u osób z zaburzeniami psychicznymi doświadczającymi przemocy w rodzinie,
 • diagnoza dziecka- ofiary przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystywania seksualnego i zaniedbania,
 • funkcjonowanie dziecka w rodzinie z problemem przemocy,
 • relacja dziecka ze sprawcą oraz rodzicem ochraniającym,
 • bezpośrednie skutki krzywdzenia- wpływu na funkcjonowanie dziecka,
 • portret psychologiczny osoby stosującej przemoc, źródła, uwarunkowania, czynniki ryzyka, modele wyjaśniające, mechanizmy,
 • analiza postaw i nastawień wobec osób stosujących przemoc,

Moduł 3: Indywidualne, grupowe i lokalne formy pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie

 • pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie (wyróżnienie etapów pomagania- interwencja, pomoc psychologiczna, pomoc kryzysowa, terapia),
 • specyfika pracy z osobami po diagnozie PTSD,
 • procedury i standardy ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • podstawy terapii dzieci krzywdzonych,
 • podejście interdyscyplinarne w pracy z osobami stosującymi przemoc,
 • strategie postępowania z osobami stosującymi przemoc,
 • kontakt interwencyjny i pomocowy z osobami stosującymi przemoc,
 • terapia indywidualna i pomoc psychologiczna dla osób stosujących przemoc,
 • techniki pracy z osobami stosującymi przemoc (klient dobrowolny i niedobrowolny),
 • podstawy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w pracy z osobą stosującą przemoc,
 • tworzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,
 • specyfika i dynamika pracy grupowej dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,
 • zasady funkcjonowania i kierowanie pracami zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, procedury Niebieskie Karty,
 • narzędzia w pracy grupowej z ofiarami przemocy i sprawcami przemocy,
 • rola i zadania trenera grupowego w grupie wsparcia dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,
 • kompetencje interpersonalne trenera,
 • etyka zawodowa,
 • superwizja,
 • monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie, działania profilaktyczne, prewencyjne oddziaływanie systemu ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • kompetencje służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy,
 • budowanie lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy, współpraca służb w środowisku lokalnym, interdyscyplinarność.

Moduł 4: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w aktach prawa krajowego i międzynarodowego

Dział 4.1. Prawo krajowe:

 • przestępstwa popełniane przeciwko rodzinie i opiece,
 • środki karne, środki zabezpieczające oraz środki zapobiegawcze wobec osób stosujących przemoc,
 • przepisy prawa karnego wykonawczego w aspekcie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • uprawnienia ofiary przemocy w rodzinie,
 • mediacja między ofiarą a sprawcą,
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie przepisów prawa cywilnego- prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • system przeciwdziałania przemocy w rodzinie w świetle znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020,
 • przetwarzanie danych osobowych, ochrona danych osobowych, tajemnica zawodowa.

Dział 4.2. Prawo międzynarodowe:

·         Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z dnia 18 grudnia 1979 r.

·         Deklaracja o Eliminacji Przemocy wobec Kobiet z dnia 20 grudnia 1993 r. Rezolucja 48/104 Zgromadzenia Ogólnego.

·         Rezolucja A/54/4 Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z dnia 6 października 1999 r.

·         Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).

·         Europejska Konwencja o wykonywaniu prawa dzieci z dnia 25 stycznia 1996 roku.

·         Rekomendacja Komitetu Ministrów Rec.(2002)5 w sprawie ochrony kobiet przed przemocą z dnia 30 kwietnia 2002 r.

·         Rekomendacja Rady Europy 1450 (2000) dotycząca przemocy wobec kobiet w Europie

·         Rekomendacja Komitetu Ministrów R (90) 2 w sprawie reakcji społecznych na przemoc w rodzinie z dnia 15 stycznia 1990 r.

·         Rekomendacja Komitetu Ministrów R (85) 4 w sprawie przemocy w rodzinie z dnia 26 marca 1985 r.

 

Plan studiów

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć i liczba godzin

Forma zaliczenia

Semestr I

Semestr II

Semestr III

W

Ćw

W

Ćw

W

Ćw

Moduł 1: Przemoc w rodzinie w aspekcie psychologiczno – społecznym (dr A. Nikitorowicz)

1.

Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie

10

 

 

 

 

 

zal.

2.

Diagnoza rodziny z problemem przemocy

10

10

 

 

 

 

Egz.

Moduł 2. Sytuacja psychologiczna ofiar i sprawców stosujących przemoc w rodzinie (prof. dr hab. J. Nikitorowicz)

1.

Psychologiczne konsekwencje doświadczania przemocy w rodzinie

15

 

 

 

 

 

Egz.

2.

Dziecko jako ofiara przemocy- diagnoza, wpływ przemocy na rozwój i funkcjonowanie

 

 

15

20

 

 

Egz.

3.

Portret psychologiczny osoby stosującej przemoc

 

 

10

 

 

 

Zal.

Moduł 3: Indywidualne, grupowe i lokalne formy pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie (dr J. Szczepkowski, mgr T. Świtek)

1.

Specyfika pracy z osobami po diagnozie PTSD

10

15

 

 

 

 

Egz.

2.

Podstawy terapii dzieci krzywdzonych

10

20

 

 

 

 

Egz.

3.

Techniki pracy z osobami stosującymi przemoc- podstawy TSR

10

25

 

 

 

 

Egz.

4.

Specyfika i dynamika pracy grupowej dla ofiar przemocy i sprawców przemocy - zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze

 

 

5

10

 

 

Egz.

5.

Procedury i standardy ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

 

 

 

10

 

 

Zal.

6.

Kompetencje interpersonalne trenera w grupie wsparcia dla ofiar przemocy i sprawców przemocy

 

 

5

15

 

 

Zal.

7.

Superwizja

 

 

5

15

 

 

Egz.

8.

Kompetencje i współpraca służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy

 

 

 

 

5

15

Zal.

9.

Procedura Niebieskiej Karty

 

 

5

15

 

 

Egz.

Moduł 4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w aktach prawa krajowego i międzynarodowego (mgr E. Ornowska, mgr N. Górska)

Dział 7.1. Prawo krajowe

1.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie przepisów prawa karnego, rodzinnego i opiekuńczego i innych regulacji prawnych

 

 

 

 

30

 

Egz.

2.

Mediacja między ofiarą a sprawcą

 

 

 

 

5

20

Zal.

3.

Przetwarzanie danych osobowych, ochrona danych osobowych, tajemnica zawodowa

 

 

 

 

5

 

Zal.

Dział 7.2. Prawo międzynarodowe

1.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie przepisów prawa międzynarodowego

 

 

 

 

12

 

Egz.

                                                      Suma godzin I semestr

65

70

135

                                                                                              Suma godzin II semestr

45

85

130

 

 

                                                                                                                                       Suma godzin III semestr

57

35

92

                                                                                                                                                                                                              Łącznie

357