Egzamin dyplomowy – najważniejsze informacje

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i złożenie wszystkich egzaminów przewidzianych w planach studiów, w tym praktyk oraz uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej. Student zobowiązany jest do uzyskania co najmniej 180 punktów ECTS.
 2. Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje dyrektor instytutu.
 3. Egzaminy dyplomowe odbywają się w następujących terminach:
 • w semestrze zimowym: od 28 lutego do 31 marca.
 • w semestrze letnim: od 16 czerwca do 10 lipca.
 • Jedynie na wniosek dyrektorów instytutów - w uzasadnionych przypadkach za zgoda Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki, mogą odbywać się w innych terminach.
 1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisja powołaną przez dyrektora instytutu w następującym składzie:
 • Przewodniczący komisji, którym może być dyrektor instytutu lub jego zastępca, względnie wyznaczony przez niego profesor lub doktor habilitowany zatrudniony w instytucie.
 • Promotor pracy.
 • Recenzent pracy.
 1. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie ustalonym przez dyrektora instytutu – w okresie do trzech miesięcy od złożenia pracy.


Odbiór dyplomu następuje nie wcześniej niż w ciągu trzydziestu dni roboczych od przeprowadzonego egzaminu dyplomowego. Student, który chciałby otrzymać dyplom w języku angielskim musi złożyć podanie do Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki oraz uiścić ustaloną opłatę