Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach  zaprasza studentów ostatniego i przedostatniego semestru studiów stacjonarnych I stopnia kierunków Bezpieczeństwo wewnętrzne, Kosmetologia, Pedagogika, Finanse i rachunkowość, Filologia, Ekonomia, Budownictwo, Transport do udziału w projekcie pn. BTEC WorkSkills – międzynarodowe kompetencje studentów PWSZ, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem projektu jest ułatwienie wejścia na rynek pracy absolwentom PWSZ w Suwałkach poprzez podniesienie kompetencji komunikacyjnych, interpersonalnych, analitycznych i przedsiębiorczych 280 studentów kierunków Bezpieczeństwo wewnętrzne, Kosmetologia, Pedagogika, Finanse i rachunkowość, Filologia, Ekonomia, Budownictwo, Transport.

 W ramach projektu 280 studentów kierunków Bezpieczeństwo wewnętrzne, Kosmetologia, Pedagogika, Finanse i rachunkowość, Filologia, Ekonomia, Budownictwo, Transport otrzyma wsparcie w postaci:

- certyfikowane szkolenia z  kompetencji ogólnozawodowych zgodne ze standardami BTEC;

- dodatkowe zadania praktyczno – warsztatowe realizowane w formie projektowej;

- formy aktywności wynikające ze współpracy uczelni z otoczeniem społeczno - gospodarczym;

Uczestnikami projektu mogą być studenci ostatniego i przedostatniego semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne, Kosmetologia, Pedagogika, Finanse i rachunkowość, Filologia, Ekonomia, Budownictwo, Transport, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie oraz spełniają dodatkowe kryteria zgodnie z regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

Całkowita wartość projektu -  617 750,00 zł.

Dofinansowanie stanowi 95,31% wydatków kwalifikowanych – 588 770,00 zł, z czego 520 639,70 zł pochodzi ze środków europejskich oraz 68 130,30 zł ze środków dotacji celowej.

Okres realizacji: 01.03.2017 r. do 30.11.2018 r.

Kursy będą realizowane w siedzibie PWSZ w Suwałkach.