Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach  zaprasza studentów kierunków Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne do udziału w projekcie p.n. Kompetencje kluczem do sukcesu – wzrost kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i z zakresu przedsiębiorczości studentów kierunków Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne PWSZ w Suwałkach, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

                Głównym celem projektu jest ułatwienie wejścia na rynek pracy absolwentom PWSZ w Suwałkach poprzez podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i przedsiębiorczych 70 studentów kierunków RM i PG pochodzących głównie z woj. podlaskiego i war. – mazurskiego (obszary miejskie i wiejskie) poprzez  podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i zawodowych.

 Projekt przewiduje wsparcie edukacyjne dla 70 studentów kierunków Ratownictwo medyczne oraz Pielęgniarstwo z zakresu:

- certyfikowane szkolenie z  jęz. angielskiego ze słownictwem branżowym;

- certyfikowane szkolenie debriefing psychologiczny;

- certyfikowane szkolenie z zakresu psychoonkologii;

- certyfikowane szkolenie ITLS;

- zespołowe zajęcia praktyczne (z zakresu kompetencji komunikacyjnych – interpersonalnych, kompetencji zawodowych, kompetencji przedsiębiorczości oraz wyjazd studyjny).

Uczestnikami projektu mogą być studenci ostatniego i przedostatniego semestru (V i VI) studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach Ratownictwo Medyczne i Pielęgniarstwo, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie oraz spełniają dodatkowe kryteria zgodnie z regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

Całkowita wartość projektu -  415 545,00 zł.

Dofinansowanie stanowi 97% wydatków kwalifikowanych - 403 078,65 , z czego 350 221,32 zł pochodzi ze środków europejskich oraz 52 857,33 zł ze środków dotacji celowej.

Okres realizacji: 01.09.2016 r. do 28.02.2018 r.

Kursy będą realizowane w siedzibie PWSZ w Suwałkach.