NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE KADRAMI

Informacja
Temin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Dziekanat Wydziału Humanistyczno- Ekonomicznego PWSZ w Suwałkach,

tel. (87) 562 84 28, oraz

Kierownik studiów podyplomowych: dr Aneta Ejsmont, tel. 502 266 672

 

Dokumenty należy składać do 25 września 2017 r. na Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym, 
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, p. 207 (II piętro)

 

Adresaci studiów:

Adresatami są przedstawiciele kadry kierowniczej firm wszystkich szczebli zasiadający zarówno w sektorze prywatnym, jak również w instytucjach publicznych, w tym również członkowie rad nadzorczych spółek państwowych oraz prywatnych a także pracownicy zatrudnieni w różnych instytucjach oraz przedsiębiorstwach. Studia skierowane są do przedstawicieli kadry kierowniczej wszystkich szczebli, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje, upoważniające do prowadzenia bądź udoskonalenia działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas w sektorze prywatnym, jak również biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsze przedsięwzięcie skierowane jest również do przedstawicieli kadry kierowniczej zasiadających w instytucjach publicznych, niniejsze studia będą także miały na celu podniesienie kwalifikacji w zakresie trafności podejmowanych decyzji mających strategiczne znaczenie dla rozwoju określonej instytucji.

Studia kierowane są do:

- kierowników różnych szczebli zarządzania,

- pracowników urzędów pracy,

- pracowników firm doradczych,

- służb HR,

- osób zamierzających rozpocząć karierę menedżerską  

 

Cel studiów:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach będzie realizować studia podyplomowe dotyczące tematyki poświęconej nowoczesnemu zarządzaniu kadrami. Niniejsze studia są w pełni odpłatne. Czesne za dwa semestry ustalone jest w kwocie 3 000 zł brutto. Optymalna grupa słuchaczy liczy 30 osób, minimalna- 15 osób. Celem studiów jest ukształtowanie wysokich kompetencji interpersonalnych, jako zasadniczego składnika kwalifikacji współczesnego menedżera i pracownika. W związku z tym program studium został tak opracowany, aby umożliwić słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, w zakresie nowoczesnego podejścia do zarządzania kadrami. Osiągnięcie wysokiego poziomu kompetencji słuchaczy zapewnią profesjonalnie prowadzone wykłady oraz zajęcia praktyczne.

 

Sylwetka absolwenta

Osoba posiadająca podstawową wiedzę i umiejętności z dziedziny nauk ekonomicznych a także nauk medycznych (w tym: ekonomia, finanse i nauki o zarządzaniu oraz nauki o zdrowiu), prawa pracy i prawa gospodarczego, a także komunikacji interpersonalnej i doradztwa zawodowego, które pozwalają jej na prowadzenie własnej działalności gospodarczej bądź też pozwalają na zajmowanie stanowisk kierowniczych oraz typowo pracowniczych w instytucjach publicznych i podmiotach gospodarczych prywatnych. Osoba chcąca doskonalić swoją wiedzę z zakresu efektywnego podejmowania decyzji i umiejętności z tym związanych w sposób ciągły.  

 

Informacje dodatkowe

Studia podyplomowe w zakresie nowoczesnego zarządzania kadrami organizowane są przez Wydział  Humanistyczno- Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Studia realizowane będą w trybie niestacjonarnym, w ramach dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela).

 

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w formie:

Biorąc pod uwagę założenia programowo- metodyczne, program studiów podyplomowych- Nowoczesne zarządzanie kadrami obejmuje bloki tematyczne stanowiące przedmioty prowadzone w ramach niniejszych studiów. Każdy blok tematyczny składa się z dwóch dni zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia będą odbywać się w soboty oraz niedziele. Po zakończeniu studiów podyplomowych Nowoczesne zarządzanie kadrami uczestnik otrzyma dyplom wystawiony przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

 

Bloki tematyczne

Współczesne trendy zarządzania kadrami

Modele i struktura zarządzania kadrami

Strategiczne zarządzanie kadrami

Kierowanie ludźmi

Przywództwo w pracy menedżera

Psychologia organizacji

Socjologia organizacji

Techniki i narzędzia zarządzania organizacją

Zarządzanie kadrami w korporacjach międzynarodowych

Planowanie decyzji kadrowych

Dobór kadr

Kadry i płace z wykorzystaniem technik komputerowych

System oceniania pracowników

System wynagradzania pracowników

Metody i techniki rozwoju kadr

Prawo pracy i etyka w zarządzaniu kadrami

Podstawy ekonomii

Kapitał ludzki w programach unijnych

Seminarium dyplomowe

 

Procedura rekrutacji słuchaczy

Zakwalifikowanie na studia uwarunkowane jest:

- złożeniem kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich bądź inżynierskich,

- zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia.

 

Warunki uruchomienia studiów:

- minimalna liczba słuchaczy warunkująca uruchomienie studiów – 15 osób

- o przyjęciu na studia będzie decydowała kolejność wpływających podań o przyjęcie na studia.

 

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry od października 2017 roku.

  

Podstawa ukończenia studiów:

- obecność na zajęciach,

- pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń z ćwiczeń objętych planem studiów,

- zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej,

- przedstawienie i obrona pracy dyplomowej.

 

Odpłatność za studia

Całkowity koszt studiów za dwa semestry –  3 000 zł

I semestr – 1 500 zł

II semestr – 1 500 zł

Opłata rekrutacyjna - 100 zł