METODY I TECHNIKI WSPOMAGANIA KADRY KIEROWNICZEJ W EFEKTYWNYM PODEJMOWANIU DECYZJI

 

Temin rozpoczęcia studiów: 1.10.2015

Szczegółowych informacji udziela:

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Ekonomicznego  PWSZ w Suwałkach, tel.(87) 5628428

Kierownik studiów podyplomowych: dr Aneta Ejsmont, tel. 502 266 672

 

Dokumenty należy składać do 25 września 2015r. w:
Wydziale  Humanistyczno-Ekonomicznym, 
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, p. 207 (II piętro)

Adresaci studiów:

Adresatami projektu są przedstawiciele kadry kierowniczej firm wszystkich szczebli zasiadający zarówno w sektorze prywatnym, jak również w instytucjach publicznych, w tym również członkowie rad nadzorczych spółek państwowych oraz prywatnych.  Studia skierowane są do przedstawicieli kadry kierowniczej wszystkich szczebli, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje, upoważniające do prowadzenia bądź udoskonalenia działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas w sektorze prywatnym, jak również biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsze przedsięwzięcie skierowane jest również do przedstawicieli kadry kierowniczej zasiadających w instytucjach publicznych, niniejsze przedsięwzięcie w tym wypadku ma na celu podniesienie kwalifikacji w zakresie trafności podejmowanych decyzji mających strategiczne znaczenie dla rozwoju określonej instytucji.


Cel studiów:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach w okresie od 01.01.2015 roku do 30.06.2016 roku realizuje studia podyplomowe dotyczące metod i technik wspomagania Kadry Kierowniczej w efektywnym podejmowaniu decyzji z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Niniejsze studia są w pełni odpłatne. Czesne za dwa semestry ustalone jest w kwocie 3 400 zł + VAT. Minimalna grupa słuchaczy liczy 20 osób.

 

Główne cele przedsięwzięcia, to:

- zapoznanie uczestników ze specyfiką zarządzania operacyjnego i metodami rozwiązywania problemów decyzyjnych występujących na różnych poziomach zarządzania firmą;

- nabycie przez uczestników umiejętności posługiwania się praktycznymi, efektywnymi metodami podejmowania decyzji;

- zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zmianami w organizacji oraz skutecznym ich wprowadzaniu w praktyce.

 

Sylwetka absolwenta

Osoba posiadająca podstawową wiedzę i umiejętności z dziedziny nauk ekonomicznych a także nauk medycznych (w tym: ekonomia, finanse i nauki o zarządzaniu oraz nauki o zdrowiu), prawa pracy i prawa gospodarczego, a także komunikacji interpersonalnej i doradztwa zawodowego, które pozwalają jej na prowadzenie własnej działalności gospodarczej bądź też pozwalają na zajmowanie stanowisk kierowniczych w instytucjach publicznych. Osoba chcąca doskonalić swoją wiedzę z zakresu efektywnego podejmowania decyzji i umiejętności z tym związanych w sposób ciągły.

 

Po zakończeniu kształcenia absolwent będzie:

Biorąc pod uwagę założenia programowo-metodyczne, program studiów obejmuje moduły tematyczne związane z praktyką zarządzania strategicznego i operacyjnego firmą. Po zakończeniu studiów uczestnik otrzyma dyplom wystawiony przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

 

Informacje dodatkowe

Studia podyplomowe w zakresie Metod i technik wspomagania Kadry Kierowniczej w efektywnym podejmowaniu decyzji organizowane są przez Wydział  Humanistyczno-Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Studia realizowane będą w trybie niestacjonarnym, w ramach dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela).

 

Forma zajęć dydaktycznych:

Cały program podzielony jest na pięć przedmiotów. Studia realizowane są w formie stacjonarno - e-learningowej (tj. blended-learning) obejmującej moduły tematyczne z dwoma 8-godzinnymi stacjonarnymi zjazdami w siedzibie uczelni. Proces uczenia się polega na zapoznaniu się i przerobieniu całego zakresu merytorycznego opracowanego w formie multimedialnej oraz rozwiązywaniu on- line m.in. wielu ćwiczeń, symulacji, autotestów oraz zadań określonych przez wykładowców. W trakcie studiów przewiduje się opracowywanie indywidualne lub w małych zespołach projektów związanych z praktycznymi problemami funkcjonowania firmy jako prace dyplomowe. Po zakończeniu studiów uczestnik otrzyma dyplom wystawiony przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

 

Procedura rekrutacji słuchaczy

Zakwalifikowanie na studia uwarunkowane jest:

- złożeniem kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich bądź inżynierskich,

- zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia,

- wniesieniem opłaty czesnego za I semestr studiów (lub pierwszej raty w sytuacji uzyskania zgody na płatności ratalne).

Warunki uruchomienia studiów:

- minimalna liczba słuchaczy warunkująca uruchomienie studiów – ok. 20 osób

- o przyjęciu na studia będzie decydowała kolejność wpływających podań o przyjęcie na studia.

 

Czas trwania studiów

Studia trwają jeden semestr  od 01.10.2015 roku do 30.06.2016 roku, tj. 240 godzin zajęć.

Podstawa ukończenia studiów:

- obecność na zajęciach,

- pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń z ćwiczeń objętych planem studiów,

- zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej,

- przedstawienie i obrona pracy dyplomowej.

 

Odpłatność za studia

Całkowity koszt studiów za jeden semestr –  3 400 zł + VAT.

Opłata rekrutacyjna - 100 zł

# możliwość płatności w dwóch ratach

metody i techniki podyplomowe.xls