Rozpoczął się nabór na kurs specjalistyczny Ordynowanie leków, wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych.

Program kursu obejmuje 45h teoretycznych:

- zasady stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi,

- wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

-  zasady i tryb wystawiania recept,

-  aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa

oraz staż w postaci  20h zajęć praktycznych:

- dla pielęgniarek - gabinet lekarza rodzinnego,

- dla położnych gabinet lekarza rodzinnego/poradnia ginekologiczna.

 

Kurs zakończy się egzaminem, uczestnicy którzy ukończą kurs i zdadzą egzamin końcowy otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji.

Kurs realizowany będzie w 2 edycjach w każdym z województw: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim i pomorskim.

 

Termin realizacji : I edycja sierpień-październik 2016

                             II edycja październik-grudzień 2016

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce pliki do pobrania. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przysyłanie formularza zgłoszeniowego na email: e.szymborska@pwsz.suwalki.pl, informacje szczegółowe : tel. 87 562 83 99

Zgodnie z programem kształcenia kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept   do kursu może przystąpić pielęgniarka albo położna, o której mowa w art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), tj.:

  • pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów pierwszego lub  drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa dotyczy również osób, które ukończyły studia jednolite magisterskie na kierunku pielęgniarstwo);
  • pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Warunki przystąpienia pielęgniarki albo położnej do kursu specjalistycznego w zakresie Ordynowania leków i wypisywania recept  nie muszą być spełnione łącznie.
To oznacza, że pielęgniarka albo położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nie musi posiadać dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

Ponadto, zgodnie z art. 72 ust. 2 ww. ustawy, do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

  • posiadają prawo wykonywania zawodu;
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Powyższe zostało ujęte w Komunikacie w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept, zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że ukończenie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych nie stanowi warunku przystąpienia do kursu specjalistycznego w zakresie Ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych.

Natomiast pielęgniarka i położna, aby samodzielnie ordynować leki musi w pierwszej kolejności zgodnie z art. 15b ww. ustawy wykonać badanie fizykalne pacjenta.

Należy przyjąć w myśl opinii Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, zgodnie z efektami kształcenia określonymi właściwymi standardami dla kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo, absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia posiadają uprawnienia do wykonywania badania fizykalnego pod warunkiem nabycia tych umiejętności w cyklu kształcenia, począwszy od naboru 2012/2013 (I stopień).

W związku z powyższym jeżeli pielęgniarka, położna rozpoczęła kształcenie przeddyplomowe przed tą datą, aby wykonać badanie fizykalne pacjenta musi uzupełnić wiedzę i umiejętności w tym zakresie w ramach kształcenia podyplomowego (kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne). Wymóg ten nie dotyczy pielęgniarek i położnych, które posiadają:

  • dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.