Praca dyplomowa – najważniejsze informacje

  1. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w następujących terminach:
  • Do 28 lutego, jeżeli studia kończą się w semestrze zimowym.
  • Do 15 czerwca, jeżeli studia kończą się w semestrze letnim.
  1. Dyrektor Instytutu, na wniosek kierującego praca lub też na uzasadnioną prośbę studenta, może przesunąć terminy określone w punkcie 1 maksymalnie o trzy miesiące.
  2. Zmiana kierującego pracą, w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed terminem ukończenia studiów, może stanowić podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej na zasadach ustalonych przez dyrektora instytutu.
  3. Niezłożeni pracy dyplomowej w ustalonym terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów.
  4. Student lub promotor ma prawo złożyć wniosek do dyrektora instytutu o przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego. Dyrektor Instytutu Ogłasza wtedy termin w/w egzaminu na stronie internetowej Uczelni oraz podaje do ogólnej wiadomości społeczności akademickiej w sposób przyjęty w Uczelni.


Odbiór dyplomu następuje nie wcześniej niż w ciągu trzydziestu dni roboczych od przeprowadzonego egzaminu dyplomowego. Student, który chciałby otrzymać dyplom w języku angielskim musi złożyć podanie do Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki oraz uiścić ustaloną opłatę.