1. podanie kandydata (ankieta osobowa) wygenerowane z Internetowej Rejestracji Kandydatów,
 2. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
 4. 3 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm, 
 5. fotografia w wersji elektronicznej na płycie CD – plik ze zdjęciem w formacie JPEG (rozdzielczość 800 pikseli na szerokość oraz 1000 pikseli na wysokość), plik ze zdjęciem oraz płyta podpisana numerem PESEL kandydata,
 6. kserokopia dowodu osobistego,
 7. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
  (wysokość opłaty zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym, po określeniu przez MNiSW jej górnej granicy),
 8. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na
  wybranym kierunku studiów,
  (PWSZ w Suwałkach wystawia skierowanie na badania lekarskie kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na studia w trakcie składania dokumentów na wybranych kierunkach)

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w wiązanej białej teczce. Na teczce powinny być umieszczone następujące informacje: imię/imiona, nazwisko, adres do korespondencji oraz wybrany kierunek i tryb studiowania (stacjonarny, niestacjonarny).

Kandydaci spoza obszaru Unii Europejskiej

Kandydatów spoza obszaru Unii Europejskiej (np. Białoruś, Ukraina), obowiązują takie same terminy i zasady przyjęcia, jak kandydatów z Polski.

Oprócz kompletu wymaganych dokumentów wymienionych powyżej, kandydat powinien dodatkowo złożyć:

 1. przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 2. kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 3. Kartę Polaka – w przypadku kandydatów spoza Unii Europejskiej którzy chcą studiować bezpłatnie na studiach stacjonarnych.
   

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w wiązanej białej teczce. Na teczce powinny być umieszczone następujące informacje: imię/imiona, nazwisko, adres do korespondencji oraz wybrany kierunek i tryb studiowania (stacjonarny, niestacjonarny).

Istnieje możliwość wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej w oddziale pocztowym znajdującym się w budynku Uczelni (parter).

Uwaga: Dokumenty na kierunek EKONOMIA II stopień - do pobrania tutaj