Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach  zaprasza pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych do  udziału w projekcie p.n. Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju, który jest finansowanych w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Głównym celem projektu jest wzrost kwalifikacji 800 pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych z terenów województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, lubelskiego i mazowieckiego z zakresu dziedzin będących najczęstszą przyczyną dezaktywacji zawodowej społeczeństwa z przyczyn zdrowotnych, tj.: chorób krążenia, układu oddechowego i chorób nowotworowych.

 

Projekt przewiduje wsparcie edukacyjne dla 800 pielęgniarek i położnych w formie 3 rodzajów kursów specjalistycznych oraz 1 kursu kwalifikacyjnego w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi.

 

Uczestnikami projektu mogą być pielegniarki/pielegniarze oraz położne/położni, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie oraz spełniają dodatkowe kryteria wynikające z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.).

 

Całkowita wartość projektu -  1 506 900,00 zł

Dofinansowanie stanowi 97% wydatków kwalifikowanych, z czego 1 270 015,32 zł pochodzi ze środków europejskich oraz 191 584,68 zł ze środków dotacji celowej.

 

Okres realizacji: 01.04.2016-31.03.2017

 

Kursy będą realizowane na terenie 5 województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i pomorskie.

 

Szczegóły dotyczące poszczególnych kursów w zakładce harmonogramy.